Nájdite si svoju dovolenku
Vybrať kriteriá

Záruka najnižšej ceny
Nakupujte u nás za rovnaké ceny, ako priamo v cestovnej kancelárii, so všetkými výhodami a vernostnými zľavami.

Široká ponuka zájazdov
Vyberte si z ponuky slovenských, českých, rakúskych a nemeckých cestovných kancelárií na jednom mieste.

I.
​Úvodné ustanovenia

 • Cestovná agentúra Sorger, s.r.o., Námestie sv. Egídia 95, 05801 Poprad, zapísaná OS Prešov, Oddiel Sro, Vložka číslo 26335/P, IČO: 46753958, DIČ: 2023555281, IČ DPH: SK2023555281 (ďalej iba CA) je podnikateľským subjektom, ktorého zámerom je sprostredkovanie predaja zájazdov, prípadne iných služieb (ďalej len zájazdy) organizovaných cestovnými kanceláriami (ďalej iba CK) v zmysle Zákona o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr. Predávané zájazdy sú organizované príslušnou CK v aktuálne platných cenách a za podmienok stanovených vo všeobecných zmluvných podmienkach (ďalej len VZP). CA sprostredkúva ku predávaným zájazdom komplexné cestovné poistenie za podmienok stanovených zmluvnou poisťovňou. Všeobecné obchodné podmienky CA (ďalej len VOP) upravujú vzťahy vznikajúce medzi zákazníkom a CA pri objednaní zájazdu.
 • Aj napriek častej aktualizácii dát, CA v momente objednania zájazdu zákazníkom nevie naisto, či je daný zájazd voľný alebo nie, pretože mohol byť v tom istom čase vypredaný. CA si vyhradzuje právo po objednávke na opravu prípadných nepresností, ktoré môžu vzniknúť pri prepise zájazdu do databázy servera. CA si vyhradzuje právo po objednávke na zmenu ceny, pokiaľ medzičasom dôjde k zmene ceny na strane CK.

II.
Objednávka

 • Objednávka je vyjadrením predbežného záujmu o konkrétny zájazd zo strany zákazníka. Možno ju spraviť ľubovoľným spôsobom ako napr. vyplnením a odoslaním rezervačného formulára, telefonicky, elektronickou poštou (ďalej len e-mailom), osobne a pod.
 • Objednávka je platná ak sa požadovaný zájazd nachádza v ponuke zastúpených CK a ak dostatočne špecifikuje požadovaný zájazd (uvádza najmä destináciu, termín, hotel, dopravu, doplnkové služby, meno a priezvisko objednávateľa, e-mail objednávateľa, počet cestujúcich, ich vek v deň skončenia zájazdu a telefonický kontakt na objednávateľa).
 • Objednávateľ je povinný uviesť všetky požadované údaje v súlade so skutočnosťou a berie na vedomie, že pri porušení tejto povinnosti je zodpovedný za prípadnú vzniknutú škodu. Objednávateľ odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s VOP, VZP poskytovateľov jednotlivých služieb cestovného ruchu vrátane Všeobecných podmienok CK a že spĺňa podmienky na zúčastnenie sa zájazdu.
 • Objednávka sa zo strany objednávateľa stáva záväznou a podlieha platným storno podmienkam CK až v okamihu, keď v súlade s odoslaným návrhom zmluvy uhradí objednávateľ v prospech CA zálohu, resp. celkovú cenu. Storno podmienky CK sú uvedené vo VZP CK.
 • Za objednávku sa považuje aj doplnená zmluva o obstaraní zájazdu potvrdená objednávateľom, ak jej nepredchádzal návrh, zo strany CA, na uzavretie zmluvy o obstaraní zájazdu podpísaný CA.
 • Za novú objednávku sa považuje aj návrh zmluvy o obstaraní zájazdu vypracovaný CA sprístupnený zákazníkovi, ktorý zákazník zmenil, upravil alebo doplnil, pričom pôvodný návrh zmluvy stráca platnosť bez ohľadu na to, či zákazník splnil podmienky pre jej uzavretie.
 • Po obdržaní objednávky a posúdení jej úplnosti CA neodkladne potvrdí jej príjem na spracovanie spôsobom podľa pokynov zákazníka. Ak takýto pokyn zákazník nedal CA potvrdzuje príjem objednávky na spracovanie spôsobom akým obdržal objednávku. CA neplatné objednávky nevybavuje.
 • Prijaté objednávky CA spracúva v pracovnej dobe v poradí v akom boli doručené, napríklad prijaté rezervačným formulárom, osobne, e-mailom alebo telefonicky.
 • Na základe platnej objednávky CA uskutoční nezáväznú rezerváciu požadovaného zájazdu v CK a oboznámi zákazníka s možnosťou uzavretia zmluvy o obstaraní zájazdu a dobou platnosti rezervácie.
 • V prípade nejasnosti objednávky alebo pri existencii inej skutočnosti brániacej rezervácii zájazdu CA kontaktuje zákazníka za účelom informovania o možnostiach zrealizovania objednávky. V prípade, že CA nebude ani pri opakovanej snahe úspešné o kontakt so zákazníkom bude považovať objednávku za vybavenú, prípadne stornovanú.
 • V niektorých prípadoch je potrebné, aby CA objednaný zájazd najskôr vyžiadala u CK. V takomto prípade ide o tzv. zájazd na vyžiadanie a CA je oprávnená požadovať zaplatenie zálohy na predpokladanú cenu až do výšky 100 % z predpokladanej celkovej ceny. V prípade neúspešnej rezervácie takéhoto zájazdu sa uhradená záloha vracia naspäť objednávateľovi v plnej výške, pokiaľ si však nevyberie iný zájazd..

III.
Uzavretie zmluvy

 • Návrh zmluvy o obstaraní zájazdu CA vypĺňa a zasiela zákazníkovi po potvrdení rezervácie. Návrh zmluvy o obstaraní zájazdu je zasielaný e-mailom alebo je možné si ho prevziať osobne v pobočke CA. S návrhom zmluvy CA posiela pokyny pre vyplnenie zmluvy o obstaraní zájazdu a pokyny na zaplatenie zálohy a doplatku, prípadne iba doplatku.
 • Neoddeliteľnou súčasťou každého návrhu zmluvy o obstaraní zájazdu sú i všeobecné zmluvné podmienky príslušnej CK. Po obdržaní návrhu zmluvy objednávateľ skontroluje údaje v ňom uvedené a do doby platnosti rezervácie podpísaný návrh zmluvy zašle naspäť CA.
 • CK môže vo výnimočných prípadoch uzatvorenie zmluvy o obstaraní zájazdu odmietnuť. V takom prípade CA bezodkladne informuje zákazníka. Návrh zmluvy o obstaraní zájazdu sa tým ruší a objednávateľovi sa vrátia všetky uhradené finančné prostriedky, pokiaľ nepríde k výberu náhradného zájazdu.
 • Objednávateľ nesmie zmeniť, upraviť alebo doplniť (s výnimkou ručne dopísaných alebo opravených osobných údajov cestujúcich a podpisu) v žiadnej časti písomný návrh zmluvy o obstaraní zájazdu alebo poistnej zmluvy, ktoré mu CA sprístupnila vo formáte určenom na tlač a musí zachovať jeho stav, ako mu ho vygeneroval objednávkový systém alebo aký obdržal od CA e-mailom.
 • Za prijatie návrhu objednávateľom sa považuje písomné doručenie doplnenej (meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia objednávateľa cestujúcich) a podpísanej zmluvy o obstaraní zájazdu a vyjadrenie súhlasu s poistnou zmluvou a zaplatenie požadovanej platby za zájazd vrátane poistenia, a to v čase platnosti návrhu na uzavretie zmluvy. Za zaplatenie čiastky sa považuje pripísanie sumy na účet CA, uhradenie sumy v hotovosti v pobočke CA, písomné doručenie hodnoverného dokladu o zadaní neodvolateľného príkazu na úhradu sumy na účet CA alebo písomné doručenie údajov potrebných na zaťaženie kreditnej karty a úspešná autorizácia platby na ťarchu karty zákazníka.
 • Akceptácia poistnej zmluvy je platná iba pri súčastnom prijatí návrhu zmluvy o obstaraní zájazdu zo strany zákazníka.
 • Zákazník splnomocňuje CA stornovať zájazd (v zmysle VZP upravujúcich stornovaný zájazd), ktorý hradí zákazník viacerými platbami v rôznych časových obdobiach (systém zálohy a doplatku) v prípade, ak zákazník nereaguje na výzvu o úhradu doplatku zájazdu a uhradená záloha nepostačuje na pokrytie prípadných storno poplatkov zájazdu. CA nie je povinná úvedené právo využiť a jeho konanie na základe tohoto plnomocenstva sa považuje za dobromyseľné. Právo CA požadovať od klienta doplatok sumy rovnajúcej sa výške storno poplatkov CK na základe Všeobecných zmluvných podmienok CK týmto nie je dotknuté. 
 • Objednávateľ ďalej berie na vedomie, že po zrealizovaní platby za zájazd môže vo výnimočných prípadoch nastať situácia, kedy CK objednaný zájazd nepotvrdí. V prípade situácie, že zájazd uvedený v návrhu zmluvy nebude po jej zaplatení viac k dispozícii (bude vypredaný), resp. CK nepotvrdí požadovaný zájazd, zmluva nevzniká a nenadobúda účinnosť. CA je v takomto prípade povinná objednávateľovi bez zbytočného odkladu vrátiť už zaplatenú cenu. CA žiadnym spôsobom nezodpovedá za škodu, popr. inú ujmu a/alebo iné následky spôsobené objednávateľovi neuzatvorením zmluvy. Vrátením celkovej uhradenej sumy (bez úrokov) sú vzájomné práva a povinnosti objednávateľa a CA vyrovnané a objednávateľ nemá nárok na náhradu škody, popr. iné nároky voči CA, ktoré vznikli z dôvodu neuzatvorenia zmluvy.

IV.
Platba

 • Termíny pre platbu zálohy a doplatku sú pre zákazníka záväzné a CA nie je zodpovedná za následky oneskorenej platby. V prípade, že zákazník nedodrží dátum a hodinu zaslania zmluvy alebo splatnosti zálohy, či doplatku, môže dôjsť zo strany CA/CK ku stornovaniu rezervácie alebo zájazdu.
 • Zakúpenie zájazdu, ktorého začiatok je za viac ako 30 dní pred nástupom, prebieha spravidla tak, že objednávateľ zaplatí 50% zálohy z celkovej ceny zájazdu a jeden mesiac pred odjazdom zaplatí doplatok do plnej ceny. V niektorých prípadoch CK požaduje splatnosť doplatku už 65 dní pred odjazdom, preto je potrebné dodržať splatnosti uvedené vo všeobecných zmluvných podmienkach danej CK a na zmluve o obstaraní zájazdu.
 • V prípade zájazdu Last Minute a zájazdov kupovaných menej ako jeden mesiac pred nástupom zákazník platí vždy plnú cenu zájazdu.
 • Platenie zálohy i doplatku prebieha vždy na účet CA, buď prevodom z účtu objednávateľa, alebo vložením na účet CA v pobočke príslušnej banky, prípadne v hotovosti v pobočke CA. Platba sa považuje za uhradenú v okamihu jej pripísania na účet CA. CA nevystavuje žiadne doklady o zaplatení. Objednávateľ si ako doklad o platbe musí ponechať výpis z účtu, prípadne doklad o zaplatení vydaný bankou alebo príjmový pokladničný doklad.
 • V prípade, že objednávateľ zaplatí na účet príslušnej CK, CA nezodpovedá za stornovanie zájazdu zo strany CK v dôsledku nenájdenia platby k príslušnému zájazdu (variabilný symbol pre platbu je v CK odlišný od variabilného symbolu v CA). Len v prípade, kedy môže hroziť oneskorenie s platbou, je CA oprávnená požiadať zákazníka, aby uskutočnil platbu priamo na účet príslušnej CK.
 • Pokiaľ dôjde k zmene zmluvy o obstaraní zájazdu, resp. ceny služieb pre zákazníka alebo dôjde k nesprávnemu zaslaniu platby od zákazníka, potom CA vracia preplatok zákazníkovi bankovým prevodom prípadne iným spôsobom po dohovore so zákazníkom. Objednávateľ zájazdu zašle číslo účtu, na ktoré sa finančná čiastka bude vracať, písomnou formou a to e-mailom.

V.
Storno podmienky

 • Storno podmienky sa riadia storno podmienkami príslušnej CK, v ktorej bol zájazd rezervovaný a ktorá ho organizuje.
 • CA sama žiadne storno poplatky neúčtuje s výnimkou prípadu, kedy k realizácii zájazdu nedôjde z dôvodu, že zákazník nezaplatí zájazd v súlade s uzatvorenou zmluvou o obstaraní zájazdu alebo objednaný zájazd uhradí, ale nezašle CA príslušnú zmluvu o obstaraní zájazdu. V týchto prípadoch hradí zákazník CA storno poplatok vo výške 100% ceny zájazdu.

VI.
Reklamácie

 • Reklamácie služieb poskytnutých CA je možné písomne alebo osobne v prevádzkach CA. K prijatiu reklamácie je oprávnený každý pracovník. Prednostne reklamáciu prijíma pracovník, ktorý službu poskytol, v jeho neprítomnosti vedúci prevádzky prípadne v neprítomnosti vedúceho prevádzky ktorýkoľvek prítomný pracovník. Príjem reklamácie CA potvrdí podpisom prijímajúceho pracovníka, pričom tento uvedie dátum prijatia, text „Reklamáciu prevzal dňa“, odtlačkom pečiatky a uvedením spôsobu vybavenia. Ostatné reklamácie rieši vedúci prevádzky prípadne konateľ CA a najneskôr do 30 dní zašle zákazníkovi písomné vyjadrenie o spôsobe jej vybavenia.
 • Reklamácie zájazdov od zákazníkov zasiela CA na vybavenie usporiadajúcej CK.
 • CA nie je oprávnená riešiť reklamácie vyplývajúce zo zmluvy o obstaraní zájazdu, iba zodpovedá za ich odovzdanie príslušnej CK.
 • Reklamácie a nároky ohľadom uzavretej Poistnej zmluvy rieši výlučne príslušná poisťovňa.
 • V prípade, že klient nie je spokojný s vybavením reklamácie predávajúcim, alebo sa klient obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nie je spokojný so spôsobom, akým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má klient právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej doručenia, má klient právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je "Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27", resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk. Klient je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov.

VII.
Spracovanie a ochrana osobných údajov

 • CA, ako správca osobných údajov prehlasuje, že chráni osobné údaje svojich zákazníkov, ktoré v súvislosti so svojou činnosťou získa, a zaručuje ich plnú ochranu v rámci týchto obchodných podmienok a platných právnych predpisov.
 • Spoločnosť Sorger, s.r.o. postupuje od 25.5.2018 v zmysle platného zákona Zákona č. 18/2018 Zb. z. NR SR o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
 • CA upozorňuje zákazníkov, že z dôvodu zvyšovania kvality svojich služieb, sú telefónne hovory nahrávané.
 • CA získava osobné údaje zákazníkov s jeho súhlasom výlučne na základe poverenia zastúpených CK a zastúpenej poisťovne za účelom uzavretia platnej zmluvy a zabezpečenia riadneho plnenia z nej vyplývajúceho pre zmluvné strany. CA poskytuje získané osobné údaje výlučne organizujúcej CK a poisťovni.
 • CA archivuje elektronické dokumenty obsahujúce osobné údaje zákazníka v rozsahu zmluvy o obstaraní zájazdu, dokladov o úhrade, poistnej zmluvy, elektronickej komunikácie a podobne s ohľadom na ich bezpečnosť. Tieto dokumenty CA zničí po uplynutí zákonnej lehoty vyžadovanej pre archiváciu účtovných dokladov.
 • Za podmienok stanovených v GDPR má klient:
 • • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR.
  • právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
  • právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR,
  • právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
  • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail správcu uvedený v čl. I týchto podmienok.
 • Kliknutím na tento link sa dozviete, ako spracovávame vaše Osobné údaje

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.